Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

Innen: Gödöllő
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

A Gödöllői Járási Könyvtár (1953-1960)

Régi könyvtár

1952. augusztus 1-től létrejött a megyei és a járási könyvtárnak hálózata. Ennek eredményeként 1953. októberében járási könyvtár alakult Gödöllőn. Sajnos, az alapításról a könyvtár irattára semmilyen forrást nem őrzött meg.

A könyvtár hivatalos születésnapja 1953. november 7. Ekkor kapta meg a kinevezését az első igazgató László Miklós pedagógus. Az új könyvtárnak még nem volt épülete, a munkák a kultúrházban a régi népkönyvtár helyiségeiben indultak el. Az alkalmas épület megszerzése nem volt könnyű feladat. Az igazgató szorgalmazására, az akkori népművelési felügyelő, Rigó Jánosné támogatásával több pályázó közül a járási könyvtár kapta meg a Dózsa György úti épület négy helyiségét. A főúton álló épület az 1800-as éves elején épült és többféle célt szolgált.

Itt működött a községi elöljáróság, udvarán volt a községi börtön, amit korábban lebontottak. Volt benne kocsma, később OTP fiók, a Járási Pártbizottság helyisége, az Áramszolgáltató irodái, bemutatóterme, lisztraktár és fodrászat is. A könyvtár megnyitásakor a helyi kölcsönzés megindítására helyezték a fő hangsúlyt, ugyanakkor párhuzamosan folyt a hálózat szervezése is. A kultúrházban lévő egykori népkönyvtár agyagát bevonták a járási könyvtár gyűjteményébe, és ezzel az 515 kötet könyvvel indult meg a kölcsönzés. A könyvek száma már a kezdeteknél nagyon kevésnek bizonyult, ezért a járási hálózat első könyvszállítmányából (1391 kötet) kiemeltek 500db könyvet a gödöllői kölcsönzés megsegítésére.


Az igazi könyvtárrá válás avagy a szabadpolcos könyvtár korszaka (1961-1973)

Régi könyvtár belülről

Miközben a könyvtár igyekezett az akkori igényeknek megfelelő könyvtári állományt létrehozni, feltárni, működtetni, megpróbált megfelelni a politikai elvárásoknak is. Erősen népszerűsítették az ismeretterjesztő könyveket.

1961-ben nagyobb átalakítások folytak az épületben. A szomszédos férfi fodrászat helyiségét ajtóval kötötték össze a könyvtárral, a tartozás költségeit is biztosították. A munkák elhúzódtak, és a tényleges kialakítás csak 1962 tavaszán történt meg. A négy hónapos zárva tartást követően egy önálló gyermekrészleggel bővült szabadpolcos könyvtár nyitotta meg kapuját.

Gödöllőt várossá nyilvánították. A városi ranghoz méltó kulturális intézmény kívánalma is hozzájárult ahhoz, hogy újabb felújítási munkákat végeztek a könyvtár épületén.

A működési feltételek egyre romlottak, szűknek bizonyult a hely a könyvek elhelyezésére, az olvasótermi helyek száma sem elégítette ki az igényeket. A gyermekrészleg sem volt képes megfelelően ellátni a 800 gyermek olvasót. 1971 májusában a könyvtár valamennyi helyiségét felújították. Sokat segített a raktározási gondokon, hogy a blahai városrészben új fiókkönyvtárat nyitottak, s mintegy 2000 kötet elhelyezése megoldódott. A gyermekkönyvtár a Munkácsy úti Petőfi Sándor Általános Iskola úttörő szobájába költözött.

A 70-es években a könyvtár épületében is komoly statikai problémák merültek fel: az iroda és a raktár közötti fal hosszában megrepedt. Az épület süllyedni kezdett és kiderült, hogy a talajvíz elleni szigetelése is hiányzik. A raktár helyzete tarthatatlanná vált, így a Városi Tanács épületében biztosítottak egy szobát, ahol további 3000 kötetet tudott száraz körülmények között tárolni a könyvtár. Újabb, nagyobb léptékű bővítésre, átépítésre 1974-ben került sor.

A könyvtár állománya az 1961-1973 közötti időszakban több mint háromszorosára növekedett. Dinamikus volt a szerzeményezés, az éves gyarapodás 1972-ben érte el a maximumot, 3221 kötet volt. Mivel a gyarapodást a 2. és 3. Ötéves Terv tervszámai határozták meg, a gödöllői könyvtár is arra törekedett, hogy az időszak végére a lakosonkénti 1 kötet számot elérjék. Ezt a célkitűzést nem sikerült elérni, az egy lakosra jutó könyvek száma csupán 0,9 volt.


A könyvtár története 1974-1985-ig

1974. jelentős korszakhatár a könyvtár történetében. Ebben az évben került sor olyan jelentősebb felújításra, hogy növekedett a könyvtár alapterülete és számottevően javultak a szolgáltatások. Az időszak szakmai munkáját nagyban meghatározta az 1977. évi megyei szakfelügyeleti vizsgálat, amely behatóan elemezte a járás községeiben és a gödöllői könyvtárban zajló szakmai munkát. Ajánlásokat dolgoztak ki a politikai, a fenntartói és szakmai irányítók részére, és hosszútávon meghatározták a városi-járási könyvtárban folyó munkát is.

Ebben az időszakban építette ki tudatosan a könyvtár a kapcsolatrendszerét. Létrehozták a Városi Könyvtárközi Bizottságot, amely valamennyi gödöllői könyvtár (üzemi, szakszervezeti, általános- és középiskolai, egyetemi, intézeti és szakkönyvtár) részvételével a könyvtárak közötti információcserét, könyvtárközi kölcsönzést, tapasztalatcserét szervezte. A Bizottság működése néha formális volt, mégis megszületett egy, a könyvtárakat bemutató kiadvány, az intézmények folyóirat katalógusaikat megküldték egymásnak, és az egyetemi intézeti kiadványokból, üzemi lapokból tiszteletpéldány került a városi könyvtárba.

Ezen túl a könyvtár közös programokat bonyolított a Művelődési Központtal, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal, és együttműködési szerződésük volt a Városi KISZ bizottság Kulturális Szakbizottságával. Folyamatos bővítések, építkezések jellemezték a könyvtár történetének ezt a korszakát, valamint nagy csoportokat mozgató közművelődési akciók, programok.


Könyvtár új utakon (1985 - 2002)

A könyvtár történetének sajátságos útkereső korszaka az 1985-1991 közötti időszak. Megváltozott, differenciálódott a szervezeti struktúra. Megjelent a könyvtárban a számítógép, s ezzel olyan informatikai fejlődés vette kezdetét, ami részben új pályára állította a könyvtáros szakmai munkát. Először a könyvtárosok, majd az olvasók is megtanulták az új technika kezelését, és az ezredfordulóra a könyvtár nélkülözhetetlen munkaeszközévé vált a számítógép. A rendszerváltást követően az 1990-es években az olvasói igények nagymérvű változását tapasztalta meg a könyvtáros szakma. A korábbi kölcsönzés és könyvcentrikus könyvtári ellátás helyére az információ megszerzésére irányuló törekvés lépett. Az információ már nem csak nyomtatott formában jelenhetett meg, hanem CD-n, számítógépes adatbázisban vagy az Internet hálózat valamelyik számítógépén. Gödöllő könyvtári ellátásában is nagy fordulat következett be. Megszűntek a szakszervezeti könyvtárak, a megmaradt intézeti könyvtárak zártakká váltak. Új középfokú oktatási intézmények alakultak, melyek már a kezdeteknél megvetették könyvtári gyűjteményük alapjait. Ebben az új helyzetben a városi könyvtár szerepe is megváltozott. Munkájában az információs szolgáltatások megszervezése és a közművelődési jelleg került előtérbe.


Az új könyvtár

Új könyvtár születik

1999 februárjában a képviselő testület elfogadta a könyvtár funkcionális tervét, és döntött az új könyvtár és információs központ építésének előkészítéséről, az épülő könyvtár helyéről. (Sikerült a városcentrumban, a kulturális szolgáltatás szempontjából ideális helyen maradni.) Mivel egy ekkora beruházás önerőből történő megvalósítása meghaladja a város lehetőségét, pályázatot nyújtott be címzett támogatásra. A pályázat sikeres volt, 370 millió Ft-ot nyertünk, három részre elosztva lehetett felhasználni. 2000 októberében a testület határozatot hozott a beruházás beindításáról. 2001 májusában átadtuk a munkaterületet és megkezdődött a gyermekkönyvtár bontása. Az átmeneti időszakban a gyermekkönyvtár a palotakerti kihelyezett fiókkönyvtárban működött, a felnőttkönyvtár valamennyi szolgáltatásával továbbra is az olvasók rendelkezésére állt. 27 hónapos előkészítő munka (1999 febr.) után 9,5 hónap alatt készült el a Városi Könyvtár és Információs Központ.


Könyvtári terek és szolgáltatások

Az új létesítmény 3067 m2, melyből a használók által is látogatható 1800 m2.

Kölcsönző Tér

A stratégiánknak megfelelően a földszintre szerveztük azokat a közösségi tereket, amelyek a gyors információszerzésre adnak lehetőséget, valamint mozgalmasabbak a hagyományos könyvtárhasználatnál. Ezek a terek a könyvtár nyitottságát és külső kapcsolatait szolgálják, és képesek önálló működésre is. A fogadócsarnok - a praktikus feladatain túl (ruhatár, WC) - tájékoztat az épületben való eligazodásról, a legfontosabb könyvtárhasználati szabályokról és a város kulturális programjairól. Itt helyeztük el a könyvtári regisztrációs pontot - a beiratkozás, dokumentum kiadás - visszavétel, s a helyi könyvtári szolgáltatásokról nyújtott információ helyszínét.A katalógus számítógépek már itt az olvasó rendelkezésére állnak, tájékozódhat arról, hogy megvan-e a dokumentum a gyűjteményben. A földszinti ellenőrzési pontot elektronikus védelemmel látták el.


Az InfoPont használata

A földszinti Infopont használati rendje eltér a könyvtár többi részének szabályaitól. Ez a leginkább közösségi terünk, melynek szolgáltatásait bárki igénybe veheti. Olvasójegy váltása nem szükséges hozzá. Több mint 180 folyóirat várja a látogatókat, ezenkívül két számítógép, több adatbázis és a következő szolgáltatások vehetők igénybe:

 • WIFI Pont
 • eMagyarország Pont
 • NAVA Pont
 • közhasznú linkgyűjtemény
 • nyomtatás
 • szkennelés
 • CD, DVD-írás


Folyóirat-olvasó

Gyűjteményünk tartalmaz napilapokat, hetilapokat és havonta vagy ritkábban megjelenő folyóiratokat a politika, társadalom, gazdaság, természet és szórakozás minden területéről. Bizonyos folyóirataink közül 3 darab kölcsönözhető 1 hétre – ehhez azonban olvasójegy váltása szükséges.

Kötött folyóirataink egy részét a felnőtt olvasóteremben, a galérián találják olvasóink, másik részét a raktárban őrizzük, amit a könyvtárostól lehet elkérni.


Felnőtt kölcsönző

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ felnőtt kölcsönzőjét látogatók a szabadpolcon elhelyezett könyvállományunkban önállóan és a tájékoztató könyvtárosaink segítségével igazodhatnak el. A szépirodalom betűrendben, a tudományos és ismeretterjesztő irodalom témák szerint csoportosítva található meg.

A költészet és a dráma kedvelői külön polcokon találják meg a keresett műveket. A felnőtt kölcsönzőben fellelhető mintegy 60 ezer kötet folyamatosan frissül új könyvekkel, amelyekre az olvasószolgálat munkatársai hívják fel olvasóink figyelmét.

A könyvtári böngészést a számítógépes SZIKLA21 katalógus segíti, mely az épületben több számítógépen is az olvasók rendelkezésére áll és az Interneten keresztül is elérhető. A hagyományos cédula katalógus csak 2003. december 31-ig beszerzett dokumentumokat tartja nyilván.

Felnőtt olvasó


Felnőtt olvasó

A kölcsönzőtér felett a 2. emeleten található olvasóteremben nyugodt, kényelmes körülmények között tanulhatnak, kutathatnak olvasóink a 32 egyedi megvilágítású férőhellyel és hordozható számítógépek használatához kialakított munkaasztaloknál. Szinte valamennyi tudományterület legfontosabb alapművei, segédkönyvei megtalálhatók itt. Különösen büszkék vagyunk gazdag történelmi és néprajzi gyűjteményünkre! Gondoltunk azokra is, akik kedvelik a lenyűgöző természetfotókat vagy a reprodukciókat: ezeket a szép kiállítású könyveket és reprezentatív képzőművészeti albumokat külön tárlókban ill. polcokon helyeztük el.


Gödöllő Gyűjtemény

Gödöllő város és a Galga menti települések helyismereti anyagai találhatóak a gyűjteményben.

Könyvek: település monográfiák, életrajzok, üzem- és iskolatörténeti kiadványok, évkönyvek, forráskiadványok, bibliográfiák, statisztikai összeállítások, művészeti albumok, szakdolgozatok, gödöllői témájú és gödöllői szerzőktől szépirodalmi művek Újságok, folyóiratok: a századfordulótól Gödöllőn megjelenő napi és hetilapok Gödöllő és Vidéke 1898-1934, Gödöllői Hírlap 1909-1915; 1928-1944 CD-ROM-on, 1953-tól a Pest Megyei Hírlap, 1980-tól a helyi sajtótermékek eredeti példányai Lapkivágat gyűjtemény: 1991-tõl az országos sajtóban Gödöllőről megjelent cikkek Aprónyomtatványok: prospektusok, röplapok, plakátok, meghívók, kiállítás katalógusok Képek: postai levelezőlapok a századfordulótól, fotók városi rendezvényekről CD-n 1989-től képviselő-testületi jegyzőkönyvek Egyéb: térképek, videofilmek, DVD-k, CD-k, CD-ROM-ok


Cserkész Könyvtár- és levéltár

A magyar cserkészek könyvtára és védett levéltára, a Magyar Cserkészszövetség gyűjteménye 2009 tavaszán került a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központba. A rendkívül gazdag és értékes gyűjtemény a cserkészet történetének dokumentumain túl, a Magyarországon újra éledő cserkész mozgalom kiadványait, és a világ valamennyi magyar cserkész szövetségének a Magyar Cserkészek Szövetségéhez bekerülő dokumentumait is tartalmazza. A Cserkész Irattár (1913-1948) anyagát teljesen rendezve és szakszerűen feltárva kapta meg a könyvtár. A könyvekről gyarapodási jegyzék, a folyóiratokról címlista állt rendelkezésre az aprónyomtatványok tematikusan csoportosítva, de feltáratlanul kerültek a városi könyvtárba. A katalogizálás és a szakszerű feltárás jelenleg is zajlik és évekig tartó feladat lesz. A Cserkész Könyvtár folyamatosan gyarapszik azokkal az őrsi naplókkal, fotó-albumokkal, iratokkal, amelyeket a cserkészek megőriztek és határon innen- és túlról most is eljuttatnak a cserkészdokumentumokat szívesen váró és folyamatosan fogadó könyvtárba. A könyvtár és a levéltár anyaga az érdeklődők és a kutatók rendelkezésére áll. Az eddig feltárt dokumentumok a könyvtár on-line katalógusában elérhetők.


Infohíd

A két épületrészt összekötő hídon, korszerűen felszerelt termünkben 7 modern konfigurációjú számítógép áll az olvasók rendelkezésére.

MásArc Zenei


MásArc

Állományunk:

 • jazzgyűjteményünk
 • videó és dvd gyűjteményünk - művészfilmek, irodalmi adaptációk, filmklasszikusok, zenés kiadványok, gyermek és természetfilmek
 • Könnyűzenei CD gyűjtemény - pop, rock, világzene
 • Népzenei CD gyűjteményünk
 • komolyzenei gyűjteményünk
 • Irodalmi gyűjtemény - Gyermek gyűjtemény : prózai és zenés irodalmi felvételek
 • DVD újdonságaink
 • CD újdonságaink


A MásArc használatáról

A gyűjtemény kölcsönzéséhez - a zenei magazinok, illetve könyvek kivételével - emelt szintű olvasójegy szükséges. A kölcsönzés a továbbiakban térítésmentes.

Zenei részlegünkön a látogatók 2300 db CD lemez közül válogathatnak. Videóklubunk 2000 db-os DVD és 1300 db-os videókazette gyűjteményt jelent.

A teljes gyűjtemény folyamatos bővítés alatt áll.


Szolgáltatásaink

 • Ingyenes zenehallgatás helyben
 • Ingyenes filmnézés helyben
 • Drogprevenciós órák középiskolásoknak
Gyermek olvasó
 • Zenei magazinok kölcsönzése: a legfrissebb számokat csak hétvégére kölcsönözzük


Gyerekkönyvtár

Az első polcokon helyeztük el a kötelező olvasmányokat, a különböző detektív, kalandregények, a humoros vagy romantikus olvasnivalót a szerzők szerinti ABC-s rendben találod.

Segítségükkel válaszolhatsz a tanáraid által feltett kérdésekre, felfedezheted önállóan is az állat- és növényvilágot, megismerkedhetsz az ókori kultúrák titokzatos világával, matematikával, csillagászattal, néprajzzal, technikai találmányokkal.

Sok érdekes kreatív könyvet találhatsz nálunk, aminek segítségével a gyakorlatban is kipróbálhatod kézügyességedet, kémiai-fizikai kísérleteket végezhetsz.

A lexikonok, gyermekenciklopédiák, szótárak segítenek neked a házi feladatod gyors megoldásában.

Ezeket a könyveket az Olvasóteremben találod, ahol kényelmes asztalokhoz ülve tudod forgatni azokat. Innen nem tudsz könyvet kölcsönözni, a dokumentumok csak helyben használhatóak, piros csík jelzi ezt rajtuk.

Gyerek és ifjúsági folyóiratok


Díjak

 • Év könyvtára cím (1996)
 • Pest Megyei Építészeti Nívódíja (2002)
 • Az Év akadálymentes épülete (2002)
 • Elismerő oklevél Gödöllő Város Képviselő-testületétől az 50 éves évforduló alkalmából (2003)
 • Gödöllő Városért Díj (2003)
 • Családbarát Könyvtár Díj (2010)
 • Minősített Könyvtári Cím (2014, 2021)
 • Könyvtári Minőségi Díj (2018)
 • Minőségi-Innováció 2018 pályázatának Nemzeti Díjnyertese (2018)
 • Városmarketing Díj (2021, 2022)Forrás


Kép

 • Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ tulajdona